18.05
Besiktningstillfälle 1 Besiktning i Kalkstrand
18.05
Radarkurs
20.05
Vårtalko samt säsongsinvigning på Fårholmen
24.05
Besiktningstillfälle 2 Besiktning i Joensuu båthamn
10.06
Besiktningstillfälle 3 Besiktning på Fårholmen

Andra arrangörer aviserar

Meteorologiska institutet (Ilmatieteenlaitos) ordnar

 

Håll Skärgården ren!
Guiden Mot ett giftfritt båtliv
- Snygg Beach. Kolla filmen!

 

Meri Kotka - Kotka Maritime Research Centre är med i ett sammarbetsprojekt kallat 30 Miles. Kan vara av intresse för den som färdas på Östra Finskaviken

 

Trafikverket
 
East Side Sailing Team
 
 
Läs BNK:s medlemstidning Beeenkåå njuus 30/13. Den innehåller referat om vår aktivitetsdag 2013 och besöket till BNK:s familjenavigering
 
 
 
 
  

Butikbåten Christinas tidtabell 2017

 

Hej alla skärgårdskeppare!

Reservera redan nu tid i era kalendrar för ett deltagande på kurs i KUSTNAVIGATION våren 2018. Kursen hålles onsdag kvällar och Hannu Tarvainen (Hande) drar kursen. Noggrannare kursplan mm. aviseras i Sibbo MI:s kurskatalog som utkommer i slutet av augusti och här under fliken "Kurser"

 

Bekanta dig med det interna kursutbudet här

och anmäl dig i god tid till de kurser som du är intresserad av.

 

Kommodoren Mikaela Dunderfelt närmar sig medlemmarna med ett frågeformulär (klicka på länken här under) för att höra medlemmarnas tankar och önskemål inför den kommande säsongen. Svara och ge dina åsikter!

https://docs.google.com/forms/d/1JVN4lULwbZkOKZgCD9zhXYOhqR5QemiRfz649Q_dVgI/edit

 

 

Vad vår förening är och vad den gör

Sibbo Navigationssällskaps ändamål och huvuduppgift är att befordra intresset för navigation och att upprätthålla och förkovra medlemmarnas navigationskunskaper. Föreningen grundades 1973 och har för närvarande cirka 220 medlemmar. Föreningen tillhör Finlands Navigationsförbund r.f.


Finlands Navigationsförbund är takorganisation för navigationsföreningarna. Förbundet drar upp riktlinjerna för och koordinerar den utbildningsverksamhet som bedrivs inom föreningarna. Kursprogrammen och examensfordringarna är definierade i förbundets kvalitetssystem. En viktig del av förbundsverksamheten är arrangerandet av navigationsexamina och fastställandet av examensresultaten. Inom förbundet och dess medlemsföreningar utförs ett omfattande arbete för främjande av sjöfartskulturen och säkerheten till sjöss. Förbundet har i detta nu närmare 150 medlemsföreningar med inalles omkring 15 000 medlemmar.

Till ordinarie medlem i Sibbo Navigationssällskap rf. antas person som avlagt av Finlands Navigationsförbund godkänd skepparexamen. Deltagare i navigationskurs kan ansluta sig som studerande medlem. Examensgraderna är tre: skärgårds-, kust- och högsjöskeppare. De behövliga kunskaperna i navigationens teori samt sjövägsreglerna och vissa andra med båtlivet förknippade lagars och förordningars innehåll och tillämpning skaffar sig de blivande medlemmarna i allmänhet på medborgarinstitutets navigationskurser. Examen hålls varje år i december och april.

Medlemskap i till Finlands Navigationsförbund hörande förening medför rätt att bära medlemsmärke och insignier som utvisar personens skeppargrad samt på båten föra kompetensvimpel. Om medlemskapet upphör, upphör också denna rätt.

Tyngdpunkten i föreningens verksamhet ligger i utbildningen och övningarna. För att bereda medlemmarna möjlighet att omsätta sina under navigationskurserna inhämtade teorikunskaper i praktiken, genomförs varje sommar ett övnings- och utbildningsprogram till sjöss. Programmet omfattar bl.a. inledande övningar för de nyexaminerade skepparna, vissa temaövningar, tävlingar för både nybörjare och längre hunna, ibland någon uppgift av mera lättsamt slag för hela familjen och en gemensam långfärd. De praktiska övningarna genomförs i huvudsak i medlemmarnas båtar och ibland så, att den som inte har tillgång till egen båt bereds tillfälle att åka med och öva i någon av de båtburna medlemmarnas båtar.

Varje år finns i programmet en kurs i radarnavigering och en GPS-grundkurs, där deltagarna får lära sig både teori och praktik. För de kursgångna radar- och GPS-navigatörerna ordnas särskilda repetitions- och uppföljningsövningar. Praktikdelen av dessa kurser genomförs till sjöss i radar- och GPS-försedd båt. Från och med år 2006 håller föreningen också kurser i CEVNI-kännedom och motorbåtspraktik för medlemmar som planerar att skaffa sig det internationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt.

Under vinterhalvåret hålls varje månad en inomhuskväll med bl.a. sjökortsnavigering, aktualiteter ur sjövägsreglerna och andra med båtlivet förknippade bestämmelser, frågor kring säkerheten till sjöss, nyheter bland hjälpmedel och metoder, meteorologi och mycket annat på programmet. Exkursion till något mål av speciellt interesse för navigatörer brukar företas ungefär en gång per år.

Inom föreningen verkar en båtsektion som är inskriven i förbundet Segling och Båtsport i Finland. Båtsektionen sköter bl.a besiktning av sektionsmedlemmarnas båtar, informerar om säkerhet, utrustning o.s.v. och har ombesörjt en egen klubbflagga. Klubbflaggan får föras på besiktigad båt som tillhör medlem av föreningens båtsektion.

År 2007 anslöt sig Sibbo Navigationssällskap som föreningsmedlem till Helsingfors Sjöräddningsförening .

För att bidra till inkomsterna och ge medlemmarna och deras vänner tillfälle att roa sig arrangeras fester då och då. Två ordinarie föreningsmöten hålls varje år. Till allmänheten riktad verksamhet förekommer också i lämpliga former; bl.a. barnläger med maritimt innehåll.

Hösten 1992 köpte föreningen en strandtomt på Fårholmen ett par sjömil söder om Kalkbruket. Stället utgör stödjepunkt för sommarsäsongens aktiviteter och rekreationsplats för medlemmarna. En bastustuga, en bodbyggnad, ett grilltak och ett lusthus har uppförts på området, en trollstig för barnen har banats i terrängen och bryggor har anlagts vid stranden.

I Storörens båthamn (Sibbo strand) finns ett antal båtplatser som via föreningen hyrs ut till medlemmarna.

Navigationsföreningarnas verksamhet går ut på att öka säkerheten till sjöss och befrämja sjökulturen. Navigationskurserna skall lägga den teoretiska grunden och föreningsarbetet bygger på med övning, upplysning och fortsatt utbildning. Föreningen har sammanställt en miljöbroschyr med strävan att öka medlemmarnas miljömedvetenhet samt betydelsen av gott sjömanskap.